RESMİ İLAN FABRİKAMIZ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ « YENİ ERZİNCAN GAZETESİ

4 Mart 2024 - 21:01

RESMİ İLAN FABRİKAMIZ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN FABRİKAMIZ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

28 Kasım 2022 - 18:32

FABRİKAMIZ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamız Personel Taşıma Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/16554

1-İdarenin

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No:27 24159 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462239500 – 4462239167
c) Elektronik Posta Adresi : erzincanseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Fabrika Dörtevler 1.470 Sefer 2- Fabrika Bahçelievler 1.039 Sefer 3- Fabrika Akşemseddin 1.039 Sefer 4- Fabrika İzzetpaşa 1.470 Sefer Genel Toplam : 5.018 Sefer ± %20 Toleranslı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Arası İdaremizce belirtilen güzergahlarda.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 15.02.2018 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Sefere konulacak vasıtalar: “S” Plakalı olacaktır. Midibüsler 28 kişilik koltuk sayısından  az olmayacak. Tavan yüksekliği orta genişliği sıralar arası oturma yerleri ölçüleri Karayolları trafik nizamnamesine uygun olacaktır. Midibüsler 10 yaşından küçük ve klimalı olacaktır. Araçlar daima temiz olarak tutulacaktır. Yukarıda belirtilen şartlara uymayanlar sefere konulmayacaktır. İdarenin bilgisi dışında sefere konulması halinde sefer ücreti ödenmeyecektir. İl Trafik Komisyonunun 13.07.2005 tarih ve 2005/33 no’lu kararı gereğince, Kamu kurum ve Kuruluşlarında personel taşıma işinde çalışan araçların ( S ) plaka almış olmaları gerektiğinden  “S” plakasız araçlara servis verilmeyecektir. Üzerine ihale kalan Taşımacılar sözleşme imzalarken (S) Plakalı araçların (Kendi Malı) ruhsatları ve kapasite ile ilişkin belgeleri ibraz edeceklerdir. Araçların ve (S) Plakalarının kendi öz malları olmaması durumunda kira sözleşmesi vereceklerdir. Araçlar firmanın kendi malı olduğu takdirde ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli Mali Müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edilecektir.Trafik Sigortası, Kasko, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Koltuk Sigortalarını işe başlamadan önce her bir araç için ayrı ayrı sunmak zorundadır.           

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Resmi kurum ve özel sektörde yapılan her türlü personel taşıma ve servis hizmetleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

                                  B. No: 287                                                                                                                                                                             Yeni Erzincan 25.01.2018

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.