ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN – İLAN « YENİ ERZİNCAN GAZETESİ

19 Nisan 2024 - 21:15

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN – İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN – İLAN
Son Güncelleme :

07 Aralık 2023 - 15:14

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYESİ EKŞİSU SOSYAL VE GÜNÜ BİRLİK KONAKLAMA TESİSİ PROJESİ YAPILMASI VE YÜKLENİCİLİĞİNİN KİRAYA VERİLMESİ SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ.

1 – İHALE KONUSU
İDAREYE ait, Erzincan ili Merkez ilçesi, Çakırman Mahallesi 143 ada 134 parselin ekli Planda gösterilen 15.700,00 m2 lik kısmına Sosyal ve Günübirlik Tesis  (teknik şartname ve avam Projesine uygun ) yapılması şartıyla 25 (Yirmi Beş) yıl süre ile Sınırlı Ayni Hak (Daimi ve Müstakil Üst Hakkı) Tesis edilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yapılacaktır.

İli İlçe Mevki Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Mevcut Durumu 25 Yıl Toplam Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL)
Erzincan Merkez Çakırman 143 134 15.700 Sosyal Tesis 3.780.000 113.400

Proje Alanı: Proje Sınırları İdare tarafından verilecektir. Erzincan ili Merkez ilçesi, Çakırman Mahallesi Ekşisu Mevkii 143 ada 134 parselin 15.700 m2  kısmı Proje için kullanılacaktır.
İşin Yapım Süresi: Sözleşme imzalanmasından itibaren Yüklenici tarafından uygulama projelerinin yapılması, inşaat ruhsatının alınması, gerekmesi halinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun alınması ve ruhsat işlemleri de dâhil, inşaat süresi 330 takvim günü (Çalışılmayan dönem dahil). Yapılacak olan bütün bu işler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tesisin kurulmaması, eksik kurulması veya içerisinin makine, teçhizat ve eklentilerinin eksik olması ya da resmi evrak işlemlerini tamamlayamaması durumunda, İdare yükleniciye eksikliklerin tamamlanması için en fazla 60 (altmış) takvim günü ek tamamlama süresi verilebilir. Söz konusu süre bitiminde de eksiklikler tamamlanmaz ise İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder ve kesin teminatı belediyeye irat olarak kaydeder. Yüklenici bu tarihe kadar yapılmış tüm yatırım ve harcamalar ile ilgili olarak idareden hiçbir hak ve talepte bulunamaz. (İdarece kaynaklanan gecikmeler dışında geçerli olacaktır.)
2 – İHALE YER VE ZAMANI
İhale 19.12.2023 tarihinde Salı günü, saat, 10:30 da, 2886 sayılı yasanın 35/A Maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile 25 yıllık (300 Ay) süre için; aylık kira üzerinden idareye verilecek, Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.
Tekliflerin Verilme Yeri: Erzincan Belediye Başkanlığı Geçit Yerleşkesi Fen İşleri Müdürlüğü Geçit Gazi Mah. Atatürk Cad. NO: 5 Merkez/ERZİNCAN
İhale Salonu: Erzincan Belediye Başkanlığı Ana Bina Encümen Toplantı Salonu Bahçelievler Mah. Halitpaşa Cad. Merkez /ERZİNCAN
3 – İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki koşullar aranır.
3.1. Yasal ikametgâh olması,
3.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
3.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi
3.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir).
3.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
3.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)
3.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)
3.6. Bu şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
3.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
3.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
3.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,
3.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,
3.11. İdari şartnamenin madde 8.2. Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.
3.12. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin ihaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.
3.13. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi
4 – TEKLİFLERİN VERİLMESİ
4.1. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç en geç 19.12.2023 Salı günü saat, 10:00’a kadar Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Servisinde alındı belgesi karşılığında verilir.
4.2. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi.
5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorunlu değildir.
7. Belediye Encümeni İhale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.
8- TAHMİN EDİLEN İŞLETME BEDELİ
Ödeme Koşulları:
Aylık Kira Bedeli: Sosyal Tesis alanı aylık ön görülen kira bedeli: 12.600,00 TL (On İki Bin Altı Yüz Türk Lirası)
9- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İDARECE;  Belirlenen Kira bedelinin artırılması şeklinde olacaktır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı veya Sözlü son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilecektir.

İLAN OLUNUR.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.